เงื่อนไขการใช้บริการ

เป็นที่เข้าใจกันดีว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยง กรุณาอ่านและทำความ
เข้าใจเงื่อนไขทั่วไป ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และความ
ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่านโยบายทางกฎหมายของเรา เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เราอาจมีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับทางกฏหมาย กรุณาติดตามและตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2549

3. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็น
ทรัพย์สินของเรา เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน อาจนำไปใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การเผยแพร่ต่อ
สาธารณะหรือกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (การดาวน์โหลด การทำซ้ำ) โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Beiersdorf AG เสียก่อน

ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/ หรือตราสัญลักษณ์ของ Beiersdorf AG
ไปใช้ในทางมิชอบ 

ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/ 
หรือกฎหมายอาญา

4. ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ Beiersdorf AG
ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบ
เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ

เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม
เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูล
ดังกล่าวได้

Please visit www.eucerin.com and select your location to be directed to the appropriate site.

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยตัวท่านเอง Beiersdorf AG ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก
ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยตัวท่านเอง Beiersdorf AG ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก
ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียง
ผู้เดียว Beiersdorf AG ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์
และ/ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว