ข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านแล้ว 5 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
จาก Beiersdorf หรือเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือติดต่อเรา 
 
นอกจากนี้ เราอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่าน โดยวิเคราะห์จากเว็บเพจที่ท่านเข้าชม
การเชื่อมโยงที่ท่านคลิกและการกระทำอื่นๆ ที่ท่านดำเนินการบนเว็บไซต์และอีเมลที่ได้รับจากเรา
 
ระบบจะสร้างแฟ้มประวัติของท่านไว้ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านติดต่อเราและจะจัดเก็บข้อมูล
ที่ได้รับหลังจากนี้ทั้งหมดไว้เช่นกัน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเรา ในการมอบข้อเสนอ ได้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การใช้ข้อมูล

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ทั้งนี้ รวมไปถึงในบางกรณีที่เราอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอมต่อท่านใหม่อีกครั้งเพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล เราจะดำเนินการโดยทันที ทั้งนี้ เราจะปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลของท่าน แทนการลบทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้ ภายในระยะเวลาที่มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากท่านไม่
ประสงค์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อีกต่อไป เราพร้อมปฏิบัติตามโดยทันที

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลก
เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นหรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด

 
ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้ให้บริการหรือบริษัทอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ทำการประมวลข้อมูลตาม
มาตรการ Directive 95/46/EC บริษัทเหล่านั้น ต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่นำไปใช้
เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ด้วย

การใช้ “คุกกี้”

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่อาจถูกเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้
บันทึกไว้ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้หน้าเว็บเพจของเราแสดงผลได้ถูกต้องรวดเร็ว
คุกกี้ไม่มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้
 
ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Browser ของท่านให้เหมาะสม
สามารถอ่านคำแนะนำได้จากไฟล์คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต Browser ของท่าน

ชนิดของ “คุกกี้”

เว็บไซต์ของเรานี้ มีการใช้คุกกี้หลากหลายประเภท

  • คุกกี้ด้านเทคนิค (Type A)
  • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ และคุกกี้เพื่อการทำงาน (Type B)
  • คุกกี้ที่ต้องขอความยินยอม (Type C)

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของคุกกี้ รวมถึงขอบเขตและการใช้งานของคุกกี้แต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้

 

1) คุกกี้ด้านเทคนิค (Type A: Technical Cookies)

คุกกี้ด้านเทคนิคการันตีในเรื่องของความปลอดภัย และทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคุกกี้ชนิดนี้นั้นจัดว่าเป็น "คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง" (First Party Cookies) ซึ่งแปลความได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บโดยคุกกี้ชนิดนี้จะถูกส่งกลับคืนมาที่เว็บไซต์ของเรา และจะถูกนำไปใช้โดยเราเท่านั้น

การใช้คุกกี้ชนิดนี้ในเว็บไซต์ของเรา ไม่จำเป็นต้องได้รับการให้ความยินยอมจากท่าน ด้วยเหตุนี้ทำให้คุกกี้ด้านเทคนิคนั้นไม่สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานเป็นรายบุคคลได้ แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ที่เว็บบราวเซอร์ของคุณเอง

 

2) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพและคุกกี้เพื่อการทำงาน (Type B: Performance and Functional Cookies)

2.1 คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพรวบรวมข้อมูลว่าเว็บเพจของเราถูกใช้งานไปอย่างไรบ้าง เราใช้มันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บเพจของเรา เพื่อปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บเพจ ทำให้เว็บเพจของเรามีความน่าสนใจ รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงาน และประสบการณ์การใช้งานที่ดีอยู่เสมอ

คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการพิจารณาว่า แต่ละหน้าของเว็บไซต์เรามีการเยี่ยมชมอย่างไร, เนื้อหาใดที่ผู้ใช้สนใจเป็นพิเศษ, จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บเพจ, เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา, ลำดับของหน้าที่เข้าชม, ข้อความค้นหาใดที่นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา, รวมถึงค่าทางสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ (ถ้ามี) และสัดส่วนของอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังจับการเคลื่อนไหวการคลิก และการเลื่อนด้วยเมาส์คอมพิวเตอร์เพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ของเราที่ผู้ใช้สนใจเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอของเรา โดยข้อมูล IPAddress ของคอมพิวเตอร์ของคุณที่ส่งด้วยเหตุผลทางเทคนิค จะถูกทำให้ไม่ระบุชื่อ (Anonymous) โดยอัตโนมัติ และไม่อนุญาตให้เราหาข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละคน

ความยินยอมของท่านไม่จำเป็นสำหรับการใช้คุกกี้ชนิดนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะปิดมันได้

 

2.2 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functional Cookies)

คุกกี้เพื่อการทำงานช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ (เช่นชื่อที่ลงทะเบียน หรือการเลือกภาษา) และใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอฟังก์ชันที่ดีขึ้น และนำเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้รวบรวมและจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้นามแฝงเพื่อไม่ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

ความยินยอมของท่านไม่จำเป็นสำหรับการใช้คุกกี้นี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านมีตัวเลือกที่จะปิดมันได้ โปรดทราบว่าการปิดคุกกี้เพื่อการทำงานนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา

 

3) คุกกี้ที่ต้องขอความยินยอม (Type C: Consent Based Cookies e.g. Marketing)

คุกกี้ซึ่งไม่ใช่ทั้ง คุกกี้ที่จำเป็น (ประเภท A), คุกกี้เพื่อการทำงานหรือเพื่อประสิทธิภาพ (ประเภท B) จะถูกใช้เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณเท่านั้นเช่น คุกกี้การตลาด

นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เราได้รับ โดยใช้คุกกี้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อแสดงโฆษณาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราบนเว็บไซต์ของเราเอง เราเชื่อว่าคุณในฐานะผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ เนื่องจากเราแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาที่เราคิดว่าเหมาะสมกับความสนใจของคุณตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ ดังนั้นคุณจะเห็นโฆษณาที่กระจัดกระจายแบบสุ่มน้อยลงหรือเนื้อหาบางอย่างที่คุณอาจสนใจน้อยลง

คุกกี้การตลาดมาจาก บริษัทโฆษณาภายนอก (คุกกี้ของบุคคลที่สาม) ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเพื่อสร้างโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ใช้

การตั้งค่าคุกกี้

Consentmanager CMP แพลตฟอร์มส่วนกลางสำหรับบริหารจัดการคุกกี้

วัตถุประสงค์/ข้อมูล

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือบริหารจัดการความยินยอมที่เรียกว่า “Consentmanager” (www.consentmanager.net) เพื่อให้ได้รับความยินยอมสำหรับการประมวลข้อมูลและการใช้คุกกี้หรือการทำงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า ด้วยความช่วยเหลือจาก “Consentmanager”คุณสามารถให้ความยินยอมกับฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา อาทิ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับองค์ประกอบภายนอก การเชื่อมต่อกับเนื้อหาสตรีมมิ่ง การวิเคราะห์ทางสถิติ การวัดผลและการโฆษณาเฉพาะรายบุคคล ด้วยความช่วยเหลือจาก “Consentmanager” คุณสามารถให้หรือปฏิเสธการให้ความยินยอมของคุณสำหรับการทำงานหรือวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ การตั้งค่าที่คุณได้ทำไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อ “Consentmanager” นั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปในอนาคตเพื่อนำเสนอทางเลือกในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่ได้ตั้งไว้แล้ว เมื่อมีการใช้ “Consentmanager” ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทางของคุณ อาทิ IP Address จะถูกประมวล

เมื่อมีการประมวลผลข้อมูล “Consentmanager” ช่วยให้เราสามารถบรรลุข้อผูกมัดทางกฎหมายได้ (เช่นข้อผูกมัดที่ต้องให้แสดงหลักฐาน) ความสนใจในการประมวลผลของเรานั้นอยู่กับการจัดเก็บการตั้งค่าและลำดับความสนใจของผู้ใช้งานสำหรับการใช้คุกกี้และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ “Consentmanager” จัดเก็บข้อมูลของคุณเท่าที่การตั้งค่าผู้ใช้งานของคุณนั้นมีการใช้งาน

คุกกี้/เครื่องมือ: Type A สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “Cookies/Tools”

ผู้รับ : ผู้ให้บริการหลักคือ Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b,72348 Västerås Sweden

การลบ : ข้อมูลจะถูกลบหลังจาก 13 เดือน ตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้ (ความยินยอม/การตั้งค่า) จะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งปีและสามารถดูได้ที่นี่ https://www.eucerin.co.th/?cmpscreencustom คุณสามารถลบตัวเลือกได้ตลอดเวลาโดยการลบคุกกี้ที่อยู่ในบราวเซอร์ของคุณ

ฐานกฎหมาย

มาตรา 6 (1) b ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation – GDPR)

มาตรา 6 (1) c ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (General Data Protection Regulation – GDPR)

คุณสามารถปรับการใช้งานคุกกี้ชนิดต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตภายหลังจากการปรับตั้งค่าคุกกี้ของคุณเสร็จสิ้น ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ Cookie Settings

เด็ก

เราเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง และป้องกันการเข้าถึงหรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลทางอีเมลได้ตลอดเวลา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การถูกเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม หรือการเข้าถึงจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์  หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ 
โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การโฆษณาออนไลน์

1) Google Ads (หรือที่เรียกว่า Google Adwords) 
ข้อมูล/วัตถุประสงค์ 

1.1 Google Ads Conversion  เราใช้บริการ Google Ads เพื่อสร้างความดึงดูดต่อข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยการช่วยเหลือของเครื่องมือทางการโฆษณา (ที่เรียกกันว่า Google Ads) สำหรับเว็บไซต์ภายนอก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาเราสามารถระบุได้ว่าการโฆษณาแต่ละแนวทางนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เรามีความสนใจที่จะแสดงให้คุณเห็นโฆษณาอันเป็นที่ดึงดูดสำหรับคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณ และเพื่อให้บรรลุการคำนวณอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม

เครื่องมือในการโฆษณาที่จัดทำโดย Google ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Ad Servers เพื่อวัตถุประสงค์นี้เราใช้คุกกี้สำหรับ ad servers ซึ่งมีตัวแปรสำหรับวัดค่าความสำเร็จ อาทิ การแทรกโฆษณาหรือการที่ผู้ใช้กดคลิกเข้ามา หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่าน Google Ads Google Ads จะเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ โดยทั่วไปคุกกี้เหล่านี้จะสิ้นอายุภายใน 30 วัน และไม่ได้ตั้งใจให้นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ คุกกี้เหล่านี้ อย่างคุกกี้ไอดีอันเป็นเอกลักษณ์ จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาต่อการวางโฆษณาหนึ่ง (ความถี่) การแสดงผลล่าสุด (เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเข้ามาดู) และข้อมูลที่คัดออก (การระบุว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้เข้าถึงอีกต่อไป) โดยปกติถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อคุณค่าในการวิเคราะห์เพียงเท่านั้น 

คุกกี้เหล่านี้ทำให้ Google สามารถจำผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ หากผู้ใช้งานเข้ามาดูเพจต่างๆ ในเว็บไซต์ของผู้ซื้อโฆษณา และคุกกี้ที่เก็บไว้ยังไม่สิ้นอายุ Google และลูกค้าสามารถเห็นได้ว่าผู้ใช้กดคลิกเข้ามาที่โฆษณาและได้ถูกนำส่งมาที่หน้าเพจ ผู้ซื้อโฆษณาแต่ละรายได้รับการแจกจ่ายคุกกี้ที่แตกต่างกัน คุกกี้จึงไม่สามารถถูกตามร่องรอยผ่านเว็บไซต์ของผู้ซื้อโฆษณา เราไม่เก็บและประมวลข้อมูลส่วนตัวในแนวทางการโฆษณาที่กล่าวมาเบื้องต้น เราได้รับเฉพาะการประเมินผลทางสถิติจาก Google เท่านั้น บนพื้นฐานของการประเมินผลนี้ เราสามารถทราบได้ว่า แนวทางการโฆษณาใดมีประสิทธิภาพอย่างเจาะจง เราไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใดจากการใช้เครื่องมือโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่สามารถระบุผู้ใช้งานจากพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้ได้ 

สืบเนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้อยู่ เบราเซอร์ของคุณจะเริ่มการเชื่อมต่อตรงไปที่เซิฟเวอร์ของ Google โดยอัตโนมัติ เราไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขตและการใช้งานข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องมือของ Google จึงไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้จากการรับรู้ของเรา เมื่อรวมการแปลงโฆษณา Google ได้รับข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่จัดสรรไว้ในการแสดงตนทางอินเตอร์เน็ตของคุณหรือการกดคลิกในประกาศของเรา หากคุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Google Google อาจเชื่อมโยงการเข้าเยี่ยมชมกับบัญชีของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Google หรือไม่ได้เข้าระบบ ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการอาจจะรับและเก็บ IP Address ของคุณไว้ 

1.2 Google Ads Remarketing

เราใช่ฟังก์ชั่นการตลาดแบบติดตามในบริการของ Google Ads ฟังก์ชั่นการตลาดแบบติดตามทำให้เรานำเสนอเว็บไซต์ของเราให้กับผู้ใช้งานจากพื้นฐานความสนใจในเว็บไซต์อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของโฆษณาของ Google (ในการค้นหาของ Google หรือ YouTube สิ่งที่เรียกกันว่า Google Ads และบนเว็บไซต์อื่นๆ) เพื่อวัตถุประสงค์นี้การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราจึงถูกนำมาวิเคราะห์ อาทิ ข้อเสนอใดที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจ เพื่อให้สามารถแสดงการโฆษณาที่มุ่งเป้าต่อผู้ใช้งานบนหน้าเพจอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะหลังจากเข้าเว็บไซต์ของเรา ในการนี้ Google เก็บคุกกี้บนเบราเซอร์ของผู้ใช้งานที่เข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ในบริการของ Google หรือเว็บไซต์ที่อยู่ในเครือข่ายของ Google Display  คุกกี้นั้นถูกใช้เพื่อบันทึกการเข้าชมของผู้ใช้งาน ตัวเลขเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อระบุเว็บเบราเซอร์บนอุปกรณ์อันเฉพาะเจาะจง 

คุกกี้ที่ใช้: Type C สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ Cookie Section

ผู้รับ:

โปรดอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บและประมวลข้อมูลโดย Google ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณและทางเลือกในการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว :
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy; สามารถที่จะโอนไปประเทศที่สามได้ ในฐานะมาตรฐานการคุ้มกันที่เหมาะสม สามารถอ้างถึงและนำมาตรา 46 ของ GDPR มาใช้ได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ที่ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu_enสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ Network Advertising Initiative (NAI) ที่  http://www.networkadvertising.org เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ 

การลบ/ถอดถอน:

คุณสามารถป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนติดตามด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ ก) ตั้งค่าเบราเซอร์ซอฟแวร์ให้สอดคล้อง (โดยเฉพาะการหยุดยั้งคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุณจะไม่ต้องรับโฆษณาใดๆ จากบุคคลที่สาม) ข) ปิดคุกกี้สำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง: โดยตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อกคุกกี้ด้วยโดเมน www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads การตั้งค่านี้จะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ ค) ปิดโฆษณาบนพื้นฐานของความสนใจของผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งใน “About Ads” แคมเปญการควบคุมด้วยตนเองผ่านลิงค์ http://www.aboutads.info/choices. การตั้งค่านี้จะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ ง) ปิดการใช้งาน Firefox Internet Explorer หรือ Google Chrome ในเบราเซอร์ที่ลิงค์ http://www.google.com/settings/ads/plugin จ) ตั้งค่าการใช้คุกกี้ให้สอดคล้อง (คลิกที่นี่) โปรดทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่นำเสนอได้อย่างเต็มรูปแบบ

ระยะเวลาของคุกกี้: มากถึง 180 วัน (ซึ่งหมายรวมถึงคุกกี้ที่ได้รับการตั้งค่าจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น) 

อ้างอิงทางกฎหมาย:

มาตรา 6 (1) ของ GDPR (ยินยอม) 

2) Google Analytics Advertising Features

เว็บไซต์นี้ยังใช้ฟังก์ชั่นที่ขยายออกไปของ Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) นอกเหนือไปจากฟังก์ชั่นมาตรฐาน ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์เพื่อการโฆษณาของ Google นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้รวมถึง 
การรายงาน Google Display Network Impression
การรายงาน Google Analytics Demographics and Interest
การบริการแบบผสมผสานที่ Google Analytics ต้องเก็บข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณา รวมทั้งการเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้ของการโฆษณาและตัวระบุ

เราจึงใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (อาทิ คุกกี้ของ Google Analytics) และคุกกี้เพื่อการโฆษณาของ Google และตัวระบุร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนติดตามด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ ก) ตั้งค่าเบราเซอร์ซอฟแวร์ให้สอดคล้อง ข) ผ่านการตั้งค่า Google ใน https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en ค) ผ่านการตั้งค่าคุกกี้ให้สอดคล้อง (คลิกที่นี่) โปรดทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่นำเสนออย่างเต็มรูปแบบ

คุกกี้ที่ใช้: Type C สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Cookie Section

ระยะเวลาของคุกกี้: มากถึง 12 เดือน (ซึ่งหมายรวมถึงคุกกี้ที่ได้รับการตั้งค่าจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น)

อ้างอิงทางกฎหมาย:

มาตรา 6 (1) ของ GDPR (ยินยอม) 

3) Campaign Manager (formerly Doubleclick)

 

เว็บไซต์นี้ยังใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ Campaign Manager ของ Google Campaign Manager จะใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ พัฒนารายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นโฆษณาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง โดย Google จะใช้ ID คุกกี้เพื่อติดตามว่าโฆษณาใดแสดงบนเบราว์เซอร์และเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงโฆษณาเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ Campaign Manager อาจใช้ ID คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม Conversion ซึ่งเกี่ยวกับคำขอของโฆษณา ตัวอย่างในกรณีนี้ เช่นเมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณา Campaign Manager และหลังจากนั้นได้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้โฆษณาด้วยเบราว์เซอร์เดียวกันแล้วซื้อสินค้าบางรายการจากที่นั่น ทั้งนี้ ตามหลักการของ Google คุกกี้ Campaign Manager จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ

เบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถกำหนดขอบเขตและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Google เก็บรวบรวมผ่านการใช้เครื่องมือนี้และจะแจ้งให้คุณทราบตามระดับการรับรู้ของเรา การนำ Campaign Manager มาใช้ร่วมกันทำให้ Google ได้รับข้อมูลที่คุณเรียกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องของการมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตของเราหรือคลิกบนโฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบียนกับบริการของ Google ไว้ Google อาจเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชีของคุณ หรือแม้แต่หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ Google หรือไม่ได้ล็อกอิน ผู้ให้บริการก็อาจได้รับและจัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณ

 

นอกจากนี้ คุกกี้ของ Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) จะช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจนแล้วเสร็จหรือไม่ หลังจากดูแบนเนอร์โฆษณา/วิดีโอโฆษณาของเราบน Google หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ผ่าน Campaign Manager หรือการคลิกโฆษณา (Conversion Tracking) Campaign Manager ยังใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณมีปฏิกิริยาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถส่งการโฆษณาที่ตรงเป้าให้คุณในภายหลัง

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ก) การตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะการลบคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รับโฆษณาใดๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ข) การปิดใช้งานการติดตาม Conversion โดยตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้บล็อกคุกกี้ผ่านโดเมน https://www.google.com/settings/ads ซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวจะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ของคุณ ค) การปิดใช้งานโฆษณาตามความสนใจของผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งของ "About Ads" ซึ่งเป็นแคมเปญควบคุมด้วยตนเองผ่านลิงก์ http://www.aboutads.info/choices โดยการตั้งค่าดังกล่าวจะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ของคุณ ง) การปิดใช้งาน Firefox, Internet Explorer หรือ Google Chrome ถาวรในเบราว์เซอร์ของคุณใต้ลิงก์ http://www.google.com/settings/ads/plugin หรือ จ) การตั้งค่าการกำหนดค่าคุกกี้ (คลิกที่นี่) โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของข้อเสนอนี้ได้โดยสมบูรณ์

 

นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นและเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณรวมถึงการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดย Google ด้วยการดาวน์โหลด และติดตั้งปลั๊กอินบนเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ใต้ “การตั้งค่าการแสดง (Display settings)”, “ส่วนขยายสำหรับการปิดใช้งาน Campaign Manager” ที่ https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Campaign Manager จาก Google ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.google.com/doubleclick รวมถึงสำหรับการประมวลผลข้อมูลในภาพรวมที่ Google:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy หรือนอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Network Advertising Initiative (NAI) ได้ที่ http://www.networkadvertising.org
คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

 

4) Floodlight activities/ DV360

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

 

เว็บไซต์นี้ใช้ Floodlight Tag ของ DV360 เพื่อวัดประสิทธิภาพของการณรงค์โฆษณา ทั้งนี้เพื่อจำกัดความถี่ที่คุณจะเห็นโฆษณา และเพื่อแสดงเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวกับคุณและที่คุณสนใจเท่านั้น โดยเฉพาะจะมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณคลิก ตลอดจนพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม กูเกิลใช้รหัสประจำคุกกี้เพื่อบันทึกว่าโฆษณาใดปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ใดบ้าง ดังนั้นจึงสามารถป้องกันไม่ให้ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้กูเกิลยังสามารถใช้รหัสประจำคุกกี้เพื่อบันทึกสิ่งที่เรียกว่าคอนเวอร์ชัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขอดูโฆษณา ในกรณีนี้ เช่น หากผู้ใช้เห็นโฆษณาของกูเกิล และหลังจากนั้นเรียกดูเว็บไซต์ของเราโดยใช้เบราว์เซอร์เดิม และซื้อสินค้าในเว็บไซต์ คุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ หรือที่อยู่ต่าง ๆ เนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบูรณาการของ Floodlight Tag ทำให้กูเกิลได้รับข้อมูลที่คุณเรียกดูส่วนที่ตรงกันบนเว็บไซต์ของเรา หรือคลิกบนโฆษณาที่มาจากเรา นอกจากนี้ การใช้ Floodlight Tag ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราหรือไม่หลังจากที่คุณเรียกดูโฆษณาของเราที่ปรากฎหรือเป็นวิดีโอบนแพลตฟอร์มอื่น หรือคลิกบนโฆษณา (การติดตามคอนเวอร์ชัน) กูเกิลใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณมีการโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อส่งโฆษณาที่คัดสรรไว้ให้คุณในภายหลัง

 

คุกกี้ที่ใช้:

ประเภท C สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "คุกกี้"

 

ผู้รับ:

เราถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รวบรวมไปยังแผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อการประมวลผล และบริษัทในเครืออื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างดำเนินการ (เช่น ผู้ให้บริการจัดการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล) ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (การจัดการการณรงค์โฆษณา) ผู้ให้บริการหลัก คือ Googld Ireland Ltd ในประเทศไอร์แลนด์ ผู้จัดหาแพลตฟอร์ม/โฮสติ้งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จากประเทศที่สาม (ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป) เพื่อเป็นการป้องกันอย่างเหมาะสมเราจึงได้ทำความตกลงตามข้อสัญญามาตรฐาน ตามข้อ 46 ของ GDPR กับผู้ให้บริการเหล่านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ที่นี่: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

การลบ/การถอน:

คุณสามารถป้องกันไม่ให้คุณเองเข้าร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้หลายวิธี: ก) โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุณจะไม่ได้รับโฆษณาใด ๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ข) โดยการติดตั้งปลั๊กอินของกูเกิล https://www.google.com/settings/ads/plugin ค) โดยปิดการใช้งานคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของคุณที่ https://www.aboutads.info/choices ง) โดยการตั้งค่าคุกกี้ตามที่คุณต้องการ

 

อายุใช้งานของคุกกี้:

นานถึง 180 วันหลังจากการโต้ตอบครั้งล่าสุด (ใช้กับคุกกี้ที่กำหนดขึ้นโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น)

 

หลักกฎหมาย:

ข้อ 6(1) a ของ GDPR (ความยินยอม)


การให้คะแนนและการรีวิว

วัตถุประสงค์/ข้อมูล 

ผู้ใช้มีโอกาสที่จะส่งการให้คะแนนหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ หรือการประเมินผลอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตของข้อเสนอต่างๆ ในเว็บไซต์ตามเงื่อนไขการใช้งาน เราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับเมื่อท่านส่งเนื้อหาต่างๆ ผ่านการให้คะแนนและการรีวิว
ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ต้องการความยินยอมอันเฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราจะประมวลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (อาทิ ทางรูปภาพหรือคำบรรยายเนื้อหาต่างๆ) เกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือข้อมูลที่เปิดเผยต้นกำเนิดทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ โดยเฉพาะที่อยู่ในรีวิวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปัญหาผิวหนัง 

ถือเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของเราที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรีวิวเหล่านั้นอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สามในลักษณะของการใช้นามแฝง

เราใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อตีพิมพ์และเก็บรีวิวและการให้คะแนนของท่านในเว็บไซต์ตามเงื่อนไขการใช้งาน การให้คะแนนของท่านจะถูกตีพิมพ์ด้วยชื่อผู้ใช้งาน นามสกุลของท่านจะแสดงเป็นอักษรย่อ อาจมีการทบทวนการให้คะแนนก่อนการตีพิมพ์ เราสงวนสิทธิ์ในการลบข้อคิดเห็นที่ไม่ชอบทางกฎหมายโดยบุคคลที่สาม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขการใช้งาน 
เรายังใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวของท่านนั้นไม่เป็นไปโดยพฤติกรรมหลอกลวง โปรแกรมอัตโนมัติและบอต

คุกกี้ที่ใช้: Type A สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตั้งค่าคุกกี้ 

ผู้รับ: 
เราส่งต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อการประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ในเครือของไบเออร์สด๊อร์ฟกรุ๊ปหรือผู้ให้บริการภายนอก คู่สัญญา (เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการป้องกันการฉ้อโกง) ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (สำหรับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/โฮสติ้งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่สาม (ประเทศที่อยู่นอกกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ) เพื่อเป็นการป้องกันที่เหมาะสมเราได้ตกลงตามข้อสัญญามาตรฐานตามข้อที่ 46 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหราชอาณาจักรฯ หรือ (UK GDPR) กับผู้ให้บริการทั้งหลาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ตีพิมพ์อยู่ที่ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en and https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers-after-uk-exit/

การลบ/การคัดค้าน 

รีวิวของผู้ใช้จะถูกลบหรือทำให้เป็นนิรนามหลังจากการลบบัญชีใช้งานของผู้ใช้ 

พื้นฐานทางกฎหมาย 
ข้อที่ 6 (1) a กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหราชอาณาจักรฯ ร่วมกับข้อที่ 9 (2) a กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหราชอาณาจักรฯ (การยินยอม) 
ข้อที่ 6 (1) f กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหราชอาณาจักรฯ (ประโยชน์อันชอบธรรม)