ความยั่งยืนและความรับผิดชอบ – ด้วยแนวคิด “We Care.” ความใส่ใจของเราที่ยูเซอริน

อ่านแล้ว 1 นาที
แสดงบทความเพิ่มเติม

ที่ยูเซอรินเราทุ่มเทความหลงใหลและความเชี่ยวชาญทั้งหมดให้กับเรื่องของผิวพรรณ เราได้พัฒนาเวชสำอางที่มีการทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาสุขภาพผิว ยูเซอรินเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยทางการแพทย์ผิวหนังและนวัตกรรมมากว่า 100 ปี เราตระหนักถึงความต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งด้านความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในโครงการการริเริ่มเพื่อสังคมต่างๆ

“We Care.” สำนักงานใหญ่ของไบเออร์สด๊อรฟที่ฮัมบูร์ก

เรามีความพากเพียรที่จะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีคุณลักษณะพิเศษของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลทางสังคม และความท้าทายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิด “We care.” เป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไบเออร์สด๊อรฟ เพื่อส่งเสริมให้เราแสดงความรับผิดชอบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

พันธสัญญาระดับโลกของไบเออร์สด๊อรฟด้านความยั่งยืนนี้ตั้งอยู่บนสามเสาหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ (Products) โลกของเรา (Planet) และผู้คน (People) ซึ่งโอบอุ้มหัวข้อที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากภายในบริษัทของเรา

วัตถุประสงค์ของเราในปี 2563/2568

พันธสัญญาระดับโลกของไบเออร์สด๊อรฟด้านความยั่งยืนนี้ตั้งอยู่บนสามเสาหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ (Products) โลกของเรา (Planet) และผู้คน (People) ซึ่งโอบอุ้มหัวข้อที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากภายในบริษัทของเรา

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตภัณฑ์:

ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงผลกระทบทางสิ่งแวดแล้วล้อมต้องมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 ของยอดขายปี 2563 (ใช้ปี 2554 เป็นฐาน)

  • ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ของเราจะสามารถแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ทั้งหมด
  • ภายในปี 2568 ร้อยละ 25 ของบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนเป็นพลาสติกในยุโรปจะต้องแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ภายในปี 2568 เรามุ่งที่จะจัดหาส่วนผสมทางเลือกจากธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบและทำให้สินค้าหลักของเรานั้นปลอดการตัดไม้ทำลายป่า

วัตถุประสงค์เพื่อโลกของเรา:

ภายในปี 2563 ไบเออร์สด๊อรฟจะลดการใช้พลังงานและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 70 (ใช้ปี 2557 เป็นฐาน)

ความรับผิดชอบเริ่มต้นที่การจัดหา

ความรับผิดชอบขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน

ความรับผิดชอบตั้งแต่จุดเริ่มต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของเรานั้นมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
“We Care.” เราใส่ใจตลอดเส้นทางจนถึงการขาย เราเลือกหาวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้

The corporate responsibility in the supply chain:

 จรรยาบรรณที่เรายึดมั่นมีนิยามของมาตรฐานทางสังคมและระบบนิเวศน์ และส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน เรากำหนดให้ผู้จัดหาได้วางตนเองและปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แต่รวมถึงความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อมาตรฐานทางธุรกิจด้วย

จรรยาบรรณนี้ผูกมัดผู้จัดหาของเราและเป็นเกณฑ์หลักในขั้นตอนการคัดเลือกและการประเมินผลตามลำดับ

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาของเรา เราช่วยให้พวกเขาสร้างและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มีความยั่งยืน วิธีนี้ทำให้เราแน่ใจว่าพวกเขาจะบรรลุความรับผิดชอบทางสังคม ระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ และลูกค้าของเราจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาขั้นตอนพิเศษสำหรับวัตถุดิบที่มีความสำคัญอย่างวัตถุดิบที่มาจากน้ำมันปาล์ม

วัตถุดิบ:

 ความยั่งยืนเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในกิจกรรมการวิจัยและการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งการพัฒนาสูตรผสมและการใช้งานใหม่ๆ 

  • ภายในปี 2568 วัตถุดิบร้อยละ 65 ของเราจะเป็นวัตถุดิบทางเลือกจากธรรมชาติ 

บรรจุภัณฑ์:

ที่ไบเออร์สด๊อรฟเราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม พัฒนาทางเลือกและทางออกให้บรรจุภัณฑ์มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่ออนุรักษ์แหล่งที่มา

  • ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ของเราจะสามารถแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ทั้งหมด
  • ภายในปี 2568 ร้อยละ 25 ของบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนเป็นพลาสติกในยุโรปจะต้องแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
 

ไบเออร์สด๊อรฟห่วงใยในสิ่งแวดล้อม

เราใช้พลังงานส่วนใหญ่จากพลังงานทดแทน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราได้บรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีของเสียและขยะฝังกลบเป็นศูนย์
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เราพยายามที่จะประหยัดน้ำให้ได้มากที่สุด

พลังงาน:

โครงการ Blue Building ช่วยให้อาคารของเราบรรลุมาตรฐานสูงสุดทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เราใช้การวางแผนเฉพาะแต่ละสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2562 สถานที่ทำงานทั้งหมดของเราทั่วโลกได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกแล้วทั้งสิ้น 

ของเสีย:

ไบเออร์สด๊อรฟใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง ลด นำมาใช้ซ้ำและแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (“avoid, reduce, reuse, and recycle”) ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมองหาการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณของเสียและหาวิธีการทางเลือกในการกำจัดของเสีย 

น้ำ:

เราทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายปีเพื่อให้มั่นใจว่าจะพื้นที่ทำการผลิตของเราจะมีน้ำใช้งานในระยะยาวและเป็นน้ำที่มาจากแหล่งที่มีคุณค่า เป้าหมายคือการลดความเสี่ยงในการใช้น้ำให้ได้น้อยที่สุดและใช้แหล่งที่มาในวิธีที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์กลางการผลิตของเรามีโรงจัดการน้ำเสียชั้นเลิศที่ช่วยประหยัดน้ำ โดยมีการพัฒนาและปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การผลิต 

  • ภายในปี 2568 การใช้น้ำจะต้องลดลงร้อยละ 25 (ใช้ปี 2561 เป็นฐาน)

ไบเออร์สด๊อรฟให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับความรับผิดชอบ

ที่ไบเออร์สด๊อรฟ สภาพแวดล้อมในการทำงานของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความโปร่งใส และความยุติธรรม
ให้ความสนใจในสุขภาวะของลูกค้า เราจึงส่งเสริมความริเริ่มต่างๆ

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน :

ในฐานะของบริษัทที่ดำเนินการทั่วโลก เรายึดมั่นในสภาพการทำงานที่มีความยุติธรรมและการร่วมมืออย่างโปร่งใส บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ผู้บริโภค:

ไบเออร์สด๊อรฟให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธะสัญญาด้านความยั่งยืนและมอบทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน นอกเหนือไปจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม:

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรานั้นสะท้อนถึงคุณค่าทางกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทและแบรนด์ของเรา เราสนับสนุนครอบครัวและชุมชนที่ขาดแคลนผ่านโครงการสนับสนุนสังคมต่างๆ ของแบรนด์ และโครงการบริจาคในระดับองค์กร 

ยูเซอรินส่งเสริมกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่ฟื้นฟู ปกป้องและช่วยรักษาสุขภาพผิว ยูเซอรินให้ความสำคัญอย่างมากกับการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2554 ยูเซอรินได้สนับสนุน AGNES (Arbeitsgemeinschaft für Neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin) หรือสมาคมเพื่อการฝึกอบรมด้านโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ Charite Berlin ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบและครอบครัว 

จับมือเดินไปพร้อมกันทุกภาคส่วน

เราจัดการทุกอย่างร่วมกัน เพื่อให้เราเป็นบริษัทที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบและมีภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต

พนักงาน:

เราในฐานะบริษัทให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความริเริ่มเกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆ และส่งเสริมให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมงาน

ผู้จัดหา:

เราได้จัดตั้งระบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผู้จัดหา โดยมีการพูดคุยแลกแปลี่ยนและโครงการความร่วมมืออยู่เป็นนิจ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรักษามาตรฐานระดับสูงที่เราวางไว้ ทั้งสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สภาพการทำงาน และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:

เราเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนอย่างแข็งขันและตรงไปตรงมากับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ในหัวข้อความยั่งยืนนั้นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เราจึงทำงานใกล้ชิดกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในหัวข้ออย่างน้ำมันปาล์ม ห่วงโซ่อุปทานและภาวะโลกร้อน เป็นต้น