ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 250 ท่าน ฉลองครบรอบ 2 ปี กับยูเซอรินออนไลน์ สโตร์

ยูเซอรินออนไลน์ สโตร์ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 250 ท่าน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านที่ให้ไว้ในระบบจากคำสั่งซื้อล่าสุด โดยเริ่มทำการจัดส่งออกตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

รายชื่อ 10 ผู้โชคดี จากกิจกรรม Top Spender’s Gifts

 • Nisita Booncharoensombat
 • เบน พุทธสุวรรณ
 • จุฑารัตน์ สุขสวัสดิ์
 • ชัยวุฒิ จึ่งจรูญ
 • ธนัญญา ยอดอินทร์
 • นภาวรรณ แซ่โล้ว
 • บุษกร ทิพย์ทินกร
 • มลิวัลย์ ตันติโกวิทเกษม
 • วณิชชา บุญเฉลิมชัย
 • สุชล รัชยา

รายชื่อ 240 ผู้โชคดี จากกิจกรรม 1st order of every hour

 • Aouyphorn Prasertkul
 • narin verywell
 • Nhakunya Deekudtum
 • pansake anakeamornchai
 • Pattamawan Phengudom
 • Pavinee Yuen-od
 • Soonsaree Chansom
 • Taksaporn Prakobkij
 • VACHIRAPORN KRUTTIN
 • เกวลี สิทธิยะ
 • เขมรินทร์ ปันเวียง
 • เนตรพิรุฬห์ ทองวงศ์ลาภ
 • เบญญาภรณ์ สุขเกษม
 • เบญญาวัณน์ เมธปรีชากุล
 • เปมิการ์ เทพอำนวย
 • เปรมมิกา กิจบำเรอ
 • เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ
 • เมธา แม้นโกศล
 • เรวดี กรประชา
 • เสาวภาคย์ ตงตันเผ่า
 • เสาวลี พงษ์สุวรรณ์
 • โขมพัสตร์ มหาชัย
 • โชติกา อื้อสัมพันธกิจ
 • โสจินัน พุทธรักษ์
 • โสภณ แก้วทิพย์
 • โสมภิดา แขวงเมือง
 • ไพรบูรณ์ สติมั่น
 • กนกนภัส เมืองแก่น
 • กนกวรรณ์ เตจ๊ะเสาร์
 • กรมน เอกนิพิฐสริ
 • กรรณิกา ทหารนะ
 • กรรณิกา น้อยใย
 • กวินนาถ พลวัฒน์
 • กานต์ชนก พรหมบุญ
 • กิตติยา พรมมา
 • กุลธิดา สมประชา
 • กุสุมา นาคสุทธิ์
 • คมกริช ไพฑูรย์
 • จณิสตา สื่อสกุล
 • จตุพร ชังเจริญสุข
 • จรรยา เดื่อทั่ง
 • จันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง
 • จันทวดี พิมพ์ศรี
 • จารินี ภู่พราหมณ์
 • จารุณี เสนนอก
 • จิตรวรรณ เกิดโภคา
 • จินตนา รัตนกุล
 • จินตนา อรรฆศิลป์
 • จิราภรณ์ ต๋าคำ
 • ฉัตรแก้ว เทียนตี้
 • ฉัตรชัย โชติวรรณ
 • ฉันทิศา ขาวผ่อง
 • ชญาณินทร์ โอคง
 • ชญานิษฐ์ เลาหะอัญญา
 • ชนาธิป ศรประภา
 • ชยาภรณ์ บุญเฉื่อย
 • ชวนา ฉันทอภิชัย
 • ชวัญธร เอมเปรม
 • ชัญญา ธัญญเจริญ
 • ชานิภา ศุขนิคม
 • ซาเฟีย ใจเที่ยง
 • ญาณิศา วิริยะเชษฐ์กุล
 • ณฤดี คงสมพรตโกศล
 • ณอรภัค จิระวิชฎา
 • ณัฏฐกฤตา ชำกรม
 • ณัฐชา อัศววริยชน
 • ณัฐนิกา อำไพ
 • ณัฐวุฒิ คงศักดิ์ตระกูล
 • ณัฐินี มกร์ดารา
 • ดวงใจ เอื้อใจ
 • ดวงพร มีชีพกิจ
 • ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล
 • ทนงศักดิ์ หวานหอม
 • ทัฬหกาณฑ์ พิมพ์วงศ์ทอง
 • ทิพยาลักษณ์ ว่องทิพประเสริฐ
 • ทิพรัตน์ ทุมชาติ
 • ทิพวรรณ เทพวัง
 • ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์
 • ธเนศ ตาคำมา
 • ธชาดา ราชนาจันทร์
 • ธนพล โสภา
 • ธนภัทร เจริญวงศ์
 • ธรรมธัช วิริยสถนทรกุล
 • ธัญญาภรณ์ ปานสงค์
 • นงลักษณ์ เพียซ้าย
 • นนท์รัตน์ เจริญเขมัสศิริ
 • นภัสนันท์ พูนทอง
 • นภา หลิมรัตน์
 • นริตา มงคลศิริ
 • นฤพัชร เชาว์อรัญ
 • นลินทิพย์ กองคำ
 • นลินี ศรีอนันตนนท์
 • นส เอื้อมเดือน ประวาฬ
 • นส.พัทธนันท์ บุญยอด
 • นันทนา ยิ้มช้อย
 • นันทนา อุดมมั่นถาวร
 • นันท์ศิริ บรรณศาตร์
 • นารีย์ รวบทองหลาง
 • น้ำผึ้ง ปากหวาน
 • นิจพร วรพจน์พิศุทธิ์
 • นิชนันท์ ตราโชว์
 • นิชานันท์ กรัณฑรัตน
 • นิตยา สุนทรสิริพงศ์
 • นิตยา อนันตา
 • นิติ มนตรีวุฒิกุล
 • นิภาพร พรชัยวรรณาชาติ
 • นิภาพร มีศรี
 • นิศรา เหรียญทองคำ
 • นิสา ยืนยง
 • นิสารัตน์ แสงอ่อน
 • นุชนาถ สง่าเมือง
 • บรินดา บุณยรักษ์
 • บุญทริกา ธรรมมะ
 • ปณิตา กานติกูล
 • ประไพพิศ สิทธิยศ
 • ประกายรัตน์ ฉลวยศรี
 • ประทุม โคร์ซีย์
 • ประภัสสร กล่อมกมล
 • ประภาพร ขุมทอง
 • ปรีชา สาธิตภาณุวัฒน์
 • ปัทม งามพงษ์เจริญ
 • ปัทมวรรณ กุหลาบแก้ว
 • ปานรัตน์ พิชิตสกุลเดช
 • ปาริชาติ เชิดชน
 • ปาวิณี บุญธรรม
 • พจน์จนานันท์ พรหมมี
 • พญ อรวรรณ จุลปานนท์
 • พรเพ็ญ โอสถเจริญผล
 • พรทิพย์ จิรทองคำโชติ
 • พรรคกลิน ชนะเจริญชัยกุล
 • พรรณเพ็ญ พรมเมือง
 • พรรณธิพา พันธ์นอก
 • พวงเพชร บุญแสนแผน
 • พวงเพชร พิลึก
 • พัชรพิมพ์ มัศยาอานนท์
 • พัชรา วันดาคุณ
 • พัชราภรณ์ บุญมาก
 • พันธุ์ทิพย์ บุญพา
 • พาขวัญ ตัถยานุกูล
 • พิไลพร สุขเจริญ
 • พิชชานันท์ ธนะเดชนิธิโรจ
 • พิชามญชุ์ ผิวนวล
 • พิม ฉัตรณรงค์ชัย
 • พิมพ์ชนก บุญญพัฒนะโรจน์
 • พิศสมร เหลืองทองคำ
 • พีรสิชฌ์ ช่วยบุดดา
 • ฟาติมา ปรียากร
 • ภคพร จงเจริญ
 • ภรณ์สุดา นิ่มเจริญ
 • ภัคจิรา กาสินธ์พิลา
 • ภัทรกิจ กิจธรรมกูลนิจ
 • ภัทรมน ไชยสุระ
 • ภัทรวรรณ ทับมั่น
 • ภิญญาพัชญ์ กฤษฎิ์กุลไพศาล
 • มณีรัตน ธรรมธรานนท์
 • มนัสวี พรสิริฉัตรเพชร
 • มัญชุนี เกษมพุก
 • มานพ ยิ่งรัมย์
 • มาลี จรัส
 • รัชฏ ณ บางช้าง
 • รัชตะ อ่อนละมุล
 • รัชนี เอกอุดม
 • ราตรี ทองยิ้ม
 • ร้าน เฟรนด์โฟน นางสาว นาตยา อุ่นเรือน
 • รุ้งทอง คำแสง
 • รุ่งทิวา เพ็ชรลือชัย
 • รุ่งฤทัย สวยเกษร
 • ฤกษ์ชัย โพธิ
 • วชิราภรณ์ เนตรพิทูร
 • วรรณวิศา เห็มพรม
 • วราภรณ์ โรจนอารัมภ์กุล
 • วราภรณ์ สอนโยหา
 • วริยา เต็มเจริญ
 • วริษา วิชัยดิษฐ
 • วรุฒ แซ่ลิ่ง
 • วลัยทิพย์ ฤทธิ์อร่าม
 • วันเพ็ญ อยู่ฟัก
 • วันทนา เผ่าภคะ
 • วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
 • วารุณี เส็นสด
 • วารุณี ไข่มุกต์
 • วิชญะ หลวงสนาม
 • วิญญู วงศ์เสงี่ยม
 • วิธาดา ดำรัส
 • วิลัยวรรณ์ บุญส่ง
 • วิศวเอก ลี้ตระกูล
 • วีราษฎร์ สุวรรณ
 • วุฒิภัทร อินทะจักร
 • ศรารัตน์ ภูฆัง
 • ศรีวไล ตันติมณี
 • ศศิเลขา กุลดิลก
 • ศันสนีย์ เมฆดำ
 • ศิรกัลย์ อักบัดอาลี
 • ศิรินุช สีโสดา
 • ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
 • ศิริพิศ สุนุมิตร
 • ศิริรัตน์ ทองแก้ว
 • สมใจ กมลศิริพิชัยพร
 • สมคิด ชัยสิทธิ์
 • สมคิด ทับทิมทอง
 • สมพงษ์ สถาพรสถิตย์สุข
 • สมยงค์ แง่มสุราช
 • สมรเทวี ดุลยประภา
 • สรศักดิ์ วิชิตธนบดี
 • สวรส เติมวุฒิปรีชา
 • สาธิตา กฤตยารัตน์
 • สิทธิพงษ์ แก้วเขียวบริสุทธิ์
 • สิปาง ศรีประเสริฐ
 • สิภาลักษณ์ แซ่ผุง
 • สิริพร บุญสมบัติ
 • สิริมาส ฤาชัย
 • สิริลีกษณ์ ธรรมวิเศษ
 • สุกัญญา พรหมจันทร์
 • สุณี เยี่ยมคำนวณ
 • สุดาทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
 • สุดารัตน์ แสงสว่าง
 • สุทธิดา ทองไหลรวม
 • สุทิตา กายะเสนา
 • สุธิดา แสนทรงสิริ
 • สุนิสา ปวิตรปก
 • สุนีย์ ศิริทองคำ
 • สุภัชญา สุนันต๊ะ
 • สุรียา รอดเทียน
 • หทัยรัตน์ พันกาฬสินธุ์
 • อธิษฐาน จันทร์สีทอง
 • อนันตญา โกมารกุล ณ นคร
 • อภิญญา วิชญธาดา
 • อมรรัตน์ พากเพียร
 • อรทัย จันทะพินิจ
 • อรทัย วรรณทอง
 • อรนุช ใจหลัก
 • อรวรรณ โกยทรัพย์
 • อรอนงค์ ปิยะตระกูลเลิศ
 • อ้อมเดือน จันทร์กลาง
 • อัมรัตน์ หงษ์เจริญ
 • อาทิตยา มีศิลป์
 • อาทิตยา ราชคมน์
 • อาภาภรณ์ มะพันธ์
 • อิสรา พรหมเด่น
 • ฮูไซมะห์ มะ

2nd Anniversary Eucerin.co.th

ฉลองครบรอบ 2 ปี กับยูเซอรินออนไลน์ สโตร์
พบความพิเศษตลอด 10 วัน
โปรโมชั่นแรงแห่งปี – โค้ดพิเศษเฉพาะคุณ – แจกรางวัลทุกชั่วโมง – Top Spender’s Gifts
11 – 20 มีนาคม 2562

 

กติกาง่ายๆ เพื่อร่วมกิจกรรม

 1. เพียงเข้าเว็บไซต์ www.Eucerin.co.th
 2. ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมล จากหน้าจอที่ป๊อปอัพขึ้นมา รับสิทธิหมุนวงล้อ และลุ้นรางวัล
  • ต่อที่ 1* รับโปรโมโค้ดพิเศษเฉพาะคุณ เพื่อใช้แลกรับของสมนาคุณ/ขนาดทดลอง ที่หน้าสรุปคำสั่งซื้อ เมื่อช้อปยูเซอรินออนไลน์ สโตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ต่อที่ 2** ผู้โชคดีที่ทำการสั่งซื้อผ่านยูเซอรินออนไลน์ สโตร์ ที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จเป็นรายการแรกของแต่ละชั่วโมงตลอดระยะเวลาแคมเปญ รับฟรี pH5 Travelling set 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 220 บาท ทั้งสิ้น 240 รางวัล รวมมูลค่า 52,800 บาท
  • ต่อที่ 3*** Top Spender ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดของแต่ละวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ รับทันที! ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Sun Double Whitening Serum SPF50+ ขนาด 50 มล. 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,400 บาท ทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมมูลค่า 14,000 บาท

 


 

*เงื่อนไขต่อที่ 1: Spinning Wheel

 • จำกัดหมุนได้ 1ครั้ง/ ผู้ใช้
 • โปรโมโค้ดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/ 1 คำสั่งซื้อ ที่ www.Eucerin.co.th ระหว่างวันที่ 11 – 20 มี.ค. 2562
 • สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขต่อที่ 2: 1st order of every hour

คำสั่งซื้อแรกที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จ และมีสถานะคำสั่งซื้อสมบูรณ์ ของแต่ละชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 20 มี.ค. 2562 รับฟรี! pH5 Travelling set รางวัลละ 220 บาท ทั้งสิ้น 240 รางวัล รวมมูลค่า 52,800 บาท

 • จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ โดยยึดจากชื่อและเบอร์โทรที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
 • ทางยูเซอรินจะพิจารณามอบรางวัลจากลำดับและเวลาที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จเข้ามาก่อน โดยเริ่มนับจากคำสั่งซื้อแรก ของวันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 00.00น. เป็นรางวัลแรก และรางวัลต่อๆ ไป ห่างกันเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ตามลำดับ
 • คำสั่งซื้อนั้นๆ ต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ผ่านทาง www.eucerin.co.th
 • รางวัลไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Eucerin Call center 02-297-2284 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

*เงื่อนไขต่อที่ 3: Top Spender’s Gifts

ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดของแต่ละวัน สำหรับการสั่งซื้อระหว่างวันที่ 11 – 20 มี.ค. 2562 วันละ 1 ท่าน จำนวน 10 ท่านตลอดระยะเวลาแคมเปญ รับทันที! ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Sun Double Whitening Serum SPF50+ ขนาด 50 มล. รางวัลละ 1,400 บาท ทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมมูลค่า 14,000 บาท

 • จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ โดยยึดจากชื่อและเบอร์โทรที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
 • คำสั่งซื้อนั้นๆ ต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ผ่านทาง www.eucerin.co.th
 • กรณีที่ผู้ซื้อมียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน ทางยูเซอรินจะพิจารณามอบรางวัล จากลำดับและเวลาที่ทำการสั่งซื้อเข้ามาก่อน
 • รางวัลไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Eucerin Call center 02-297-2284 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การประกาศรางวัล และจัดส่งสินค้า แคมเปญ 1st order of every hour & Top Spender’s Gifts

 • ทางบริษัท จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ และทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 1 เม.ย. 2562
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือไม่สามารถติดต่อได้ ทางยูเซอรินจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดในลำดับถัดไปเท่านั้น หรือดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยดุลพินิจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทจะเริ่มทำการจัดส่งของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อรับข่าวสาร และโปรโมชันใหม่ๆ จากทางยูเซอริน

 • ผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ร่วมกิจกรรมพิเศษ
 • รับข่าวสาร และคำแนะนำ