การสะสมคะแนน
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินผ่านช่องทางที่กำหนด โดยจะมีระยะเวลาการอัปเดตคะแนนแตกต่างกัน ดังนี้
- Eucerin.co.th คะแนนสะสมอัปเดตภายใน 1 ชั่วโมง 
- Line Official (@eucerinthailand) และ Facebook (facebook.com/EucerinTH)
คะแนนสะสมอัปเดตทุกวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เช่น ซื้อสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 67 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 67 แต้มจะอัปเดตวันอังคารที่ 27 ก.พ. 67


วันหมดอายุคะแนนสะสม
สำหรับคะแนน MyEucerin Rewards มีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับคะแนน


การปรับระดับและคงสถานะสมาชิก
การปรับระดับสถานะอิงกับมูลค่าการสั่งซื้อสะสม ระบบจะทำการปรับระดับสมาชิกหลังคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ ภายใน 14 วัน โดยคำสั่งซื้อจะต้องไม่มีการยกเลิก และ/หรือคืนสินค้า และระดับของสถานะสมาชิกมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ระบบได้ทำการปรับระดับสมาชิก เมื่อหมดอายุระดับของสมาชิกจะมีการคำนวณใหม่


การแลกรับสิทธิประโยชน์
คุณสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก MyEucerin Rewards โดยทุกการซื้อสินค้าครบ 50 บาท จะได้รับ 1 คะแนน และสามารถนำยอดคะแนนสะสมตามที่กำหนดไปแลกเป็นส่วนลด (เช่น ทุก 400 คะแนน จะได้รับส่วนลด 100 บาท) หรือแลกรับของสมนาคุณพิเศษเมื่อซื้อสินค้าครั้งถัดไป

แลกรับได้ที่ https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards ส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถใช้ได้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ Eucerin.co.th เท่านั้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม MyEucerin Rewardsข้อกำหนดสำหรับ MyEucerin Rewards
1. ท่านตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ท่านต้องระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมสมาชิก MyEucerin Rewards

2. การสมัครสมาชิก MyEucerin Rewards จำกัดผู้สมัครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้การดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อให้บิดารมารดา หรือผู้ปกครองของท่านรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

3. ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ MyEucerin Rewards และคะแนนที่สะสมภายใต้โครงการนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายเท่านั้นโดยไม่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด

4. ยูเซอรินอาจแนะนำโครงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก MyEucerin Rewards ซึ่งอาจทำให้ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการเหล่านั้น

5. บรรดาคะแนนสะสม สิทธิประโยชน์ และบัญชีของท่านภายใต้โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก MyEucerin Rewards นั้นเป็นของส่วนบุคคลเฉพาะท่าน และไม่อาจขาย โอน หรือมอบให้ หรือใช้ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่น

6. ยูเซอรินสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือ บัญชี MyEucerin Rewards ของท่าน หากยูเซอรินได้พิจารณาด้วยดุลพินิจแล้วว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสำหรับ MyEucerin Rewards หรือการใช้บัญชีของท่านนั้นไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. การลบบัญชี MyEucerin Rewards ท่านสามารถขอลบบัญชี MyEucerin Rewards ของท่านได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการลบบัญชีที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ Eucerin.co.th โดยคำขอลบบัญชีทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อดำเนินการแล้ว และเมื่อมีการลบบัญชีของท่าน ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกลบของท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือกู้คืนได้ รวมถึงประวัติบัญชีของท่าน ยอดคงเหลือใน MyEucerin Rewards (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) คะแนน และสิทธิประโยชน์หรือรางวัลอื่นๆ

8. ยูเซอรินสงวนสิทธิ์ในการเลิก ไม่ต่ออายุ ปรับแก้ หรือยกเลิก โครงการสิทธิประโยชน์ MyEucerin Rewards ณ เวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยแจ้งการแก้ไขไว้ที่ https://www.eucerin.co.th/ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รายละเอียดการเกี่ยวกับสมาชิก MyEucerin Rewards
1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิก MyEucerin Rewards และรับสิทธิประโยชน์ ท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งาน “MyEucerin Rewards” ที่ https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards จากนั้นเปิดใช้โดยกดยืนยันการลงทะเบียนในอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระบบ

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. สมาชิก MyEucerin Rewards ของท่านที่เปิดใช้งานสามารถมีบัญชีส่วนบุคคลได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

4. การรับสิทธิประโยชน์ของ MyEucerin Rewards ขึ้นอยู่กับ “คะแนนสะสม” ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอริน ผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ เว็บไซต์ Eucerin.co.th, Line Official (@eucerinthailand) และ Facebook (facebook.com/EucerinTH)

5. การรับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายของท่าน จะได้รับการคำนวณและการสะสมคะแนนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ท่านได้ลงทะเบียน MyEucerin Rewards ที่ https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards ก่อนแล้วเท่านั้น

6. คะแนนสะสมและการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลนั้นอาจสะสมได้ภายใต้บัญชี MyEucerin Rewards เดียวกันเท่านั้น ไม่อาจใช้ร่วมกับ หรือโอนไปยังบัญชี MyEucerin Rewards อื่นได้


รายละเอียดการสะสมคะแนน MyEucerin Rewards
1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยูเซอรินทุก 50 บาท จะได้รับ 1 คะแนน คะแนนที่ได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการระบุไว้ในข้อกำหนดของแต่ละระดับสมาชิก MyEucerin Rewards และ/หรือ ช่วงเวลาแคมเปญพิเศษที่จะมีการประกาศบน Eucerin.co.th

2. ระดับสมาชิก MyEucerin Rewards มีอยู่ 4 ระดับ โดยเป็นการรักษายอดซื้อสินค้าตามที่กำหนดในระดับนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับ Welcome : ไม่มียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ เพียงลงทะเบียน MyEucerin Rewards ที่ยืนยันบัญชีเรียบร้อยแล้ว ที่ https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards ท่านจะได้รับสถานะ Welcome Level และเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน ท่านจะได้รับเลื่อนเข้าสู่ระดับ Red ทันที
2.2 ระดับ Red : ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 - 4,999 บาท ต่อปี
2.3 ระดับ Silver : ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาท ต่อปี
2.4 ระดับ Gold : ยอดซื้อสินค้ามากกว่า 10,000 บาท ต่อปี

3. การรักษาระดับสมาชิก ท่านต้องสะสมยอดคำสั่งซื้อที่กำหนดอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อรักษาระดับสมาชิก รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในระดับดังกล่าว และหากท่านไม่ได้มียอดคำสั่งซื้อสะสมในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ระดับสมาชิกจะมีการคำนวณใหม่ตามยอดคำสั่งซื้อสะสมของท่าน

4. คะแนน MyEucerin Rewards ของท่านจะหมดอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับคะแนนในแต่ละครั้ง

5. ยูเซอรินมอบ “คะแนนโบนัส” สำหรับช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอเป็นพิเศษ ดังนี้
5.1 ของรางวัลสำหรับวันเกิด โดยแต่ละระดับสมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส ดังนี้
5.1.1 ระดับ Red : รับคะแนนโบนัส 50 คะแนน
5.1.2 ระดับ Silver : รับคะแนนโบนัส 100 คะแนน
5.1.3 ระดับ Gold : รับคะแนนโบนัส 150 คะแนน
โดยของรางวัลสำหรับวันเกิดของท่านจะถูกนำเข้าสู่บัญชีของท่าน และคะแนนที่ถูกนำเข้าบัญชีอาจล่าช้าไม่เกิน 30 วันนับจากวันเกิด และตรวจสอบรางวัลที่ท่านมีสิทธิรับได้ทาง https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards
หากท่านได้ให้ที่อยู่อีเมลไว้แก่ยูเซอริน ท่านจะได้รับอีเมลเตือนจากยูเซอรินในวันเกิดของท่าน (คือวันเกิดในบันทึกซึ่งท่านได้ให้ไว้ในข้อมูลบัญชียูเซอริน) ระบุว่าท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิประโยชน์วันเกิดได้แล้วหรือไม่โดยเข้าสู่ MyEucerin Rewards ที่ https://www.eucerin.co.th/myeucerin-rewards
5.2 สิ่งที่มอบเพิ่มเติมให้เฉพาะบุคคล: สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลอาจถูกจัดส่งทางอีเมล ดังนั้น ท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลทางการตลาดทางอีเมลโดยยูเซอริน และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ อาจมีการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
5.3 Eucerin Exclusive Gift: หากท่านอยู่ในระดับ Red ขึ้นไป ท่านสามารถนำคะแนนสะสมแลกรับของขวัญพิเศษได้ โดยยูเซอรินจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการรับ Eucerin Exclusive Gift ทางอีเมล ดังนั้น ท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลการตลาดทางอีเมลโดยยูเซอริน และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อการได้รับสิทธิประโยขน์นี้ ท่านต้องลงทะเบียนรับ Eucerin Exclusive Gift ในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์